Tuesday, May 4, 2010

Thiếu Tá Đặng Ngọc Cảnh Bộ Tổng Tham Mưu / Tân Sơn Nhất cùng ngưòi con trai là Đặng Đức Minh

 http://CanhThep.com

Thiếu Tá Đặng Ngọc Cảnh Bộ Tổng Tham Mưu / Tân Sơn Nhất cùng ngưòi con trai là Đặng Đức Minh sinh năm 1952 trước ở cạnh rạp hát Đại Đồng Gia Định / có em trai tên Hoàn di tản năm 1975, xin liên lạc về Thiếu Úy Phạm Hòa / Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu e-mail hoavanpham@yahoo.com. 
  Click to expand image to full size (147.23 Kb)

No comments:

Post a Comment